KVKK Bilgilendirme

Her işimiz değer katar, şeffaflık için çalışırız.

Her işimiz değer katar, şeffaflık için çalışırız.

KVKK
Bilgilendirme

İçiniz rahat olsun
Her adımda şeffaflık

Kendi haklarımızı gözettiğimiz kadar siz değerli müşterilerimizi de düşünüyoruz.

Her işimiz değer katar, şeffaflık için çalışırız.

TELLİOĞLU METAL SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesi hakkındaki bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek aydınlatma yükümlülüğü sırasında uyulacak usul ve esasları belirleyen “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanmıştır.

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Yürütülen faaliyetler çerçevesinde ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmesine ve saklanmasına özen gösterilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz, ticari faaliyetler, insan kaynakları uygulamaları ve güvenlik önlemleri nedenleriyle elde edilmekte ve saklanmaktadır. Güvenlik amacıyla şirketimize ait açık ve kapalı alanlar güvenlik kameraları ile izlenmektedir.

Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Tellioğlu Metal San. ve Tic. A.Ş tarafından;

 • Şirket ticari iş ve stratejilerinin belirlenmesi,
 • Ticari sözleşmelerin ifası ve süreçlerinin yönetilmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet ve tekliflerin sunulması ve sürecin yönetilmesi,
 • Randevu, talep ve şikâyet sürecinin yürütülmesi,
 • Müşterilere sunulacak hizmet kapsamında gerekli olan bilgilerin toplanması sürecinin yürütülmesi,
 • Müşteri Veri tabanının oluşturulması,
 • Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
 • İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilere ve ziyaretçilere destek hizmetinin sağlanması,
 • Hizmet değerlendirme ve memnuniyet faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Fatura, irsaliye ve gider pusulalarının düzenlenmesi,
 • İş Sağlığı/ Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Teminat süreçlerinin yürütülmesi,
 • Her türlü yatırım, tanıtım, pazarlama, reklam ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Tedarikçi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi süreci,
 • Fuar, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ödemelerin takibi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında bülten, kutlama ve tebrik amaçlı mail, kısa mesaj veya hediye gönderimi,
 • Cari Kart Açılış Formu sürecinin yürütülmesi,
 • Fuar, toplantı ve organizasyonlarda gerçekleştirilen etkinlik fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması,
 • Kartela, broşür, promosyon, kampanya, çekiliş hediye, organizasyon davetiye ve evrak gönderimleri ve bu hususlara ilişkin bilgi verilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Tellioğlu Metal tarafından sunulan hizmet ve ürünlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, ürün ve hizmetler hakkında bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
 • Tellioğlu Metal ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi için kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ve meşru menfaatlerimiz kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler çerçevesinde, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel veri sahibinin kullanabileceği haklar şu şekilde belirlenmiştir.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla aşağıdaki yöntemleri kullanarak kullanabilirsiniz:

 • Şahsen
 • Noter Vasıtasıyla Tebligat ile,
 • İade Taahhütlü Mektup ile,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle kvkk@tellioglumetal.com.trkayıtlı elektronik posta adresimize göndererek.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu ’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

 

Gizle